Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 INLEIDING

1.1 Algemene Voorwaarden Gebruiker, gevestigd aan Vaarzenhof 408, 5403TC, te Uden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64662659.

Definities:

– Holistische Hispanist: de eenmanszaak Holistische Hispanist als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64662659, mede handelend onder de namen Debby, Debby van Boxtel en Debby Ixchel.
– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Holistische Hispanist, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s en coaching(trajecten)
– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.
– BTW nr: NL001558323B08

Contactgegevens:

Adres: Vaarzenhof 408, Uden

E-mail: info@holistischehispanist.nl

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Holistische Hispanist.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Holistische Hispanist zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Holistische Hispanist van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Holistische Hispanist en jou, word je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met Holistische Hispanist.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De diensten van Holistische Hispanist zijn bedoeld zowel voor particulieren als voor ondernemers of voor werknemers die namens een bedrijf opereren, het is als ondernemer of niet particulier rechtspersoon wel van belang dat je belastingtechnisch kunt declareren waarom je de diensten namens een bedrijf afneemt. Je verklaart middels het aangaan van een overeenkomst met Holistische Hispanist dat je aan voorgaande voorwaarden voldoet.

3.2 Alle aanbiedingen van Holistische Hispanist zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.4 Door Holistische Hispanist gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat Holistische Hispanist deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat Holistische Hispanist feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Holistische Hispanist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Holistische Hispanist worden verstrekt.

3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Holistische Hispanist zijn verstrekt, heeft Holistische Hispanist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Holistische Hispanist de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

ARTIKEL 4 INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Holistische Hispanist het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Holistische Hispanist is, behoudens in het geval vanuit de kant van Holistische Hispanist sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst van Holistische Hispanist met jou willen beperken, gaat Holistische Hispanist er vanuit en bevestigt Holistische Hispanist zo nodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en Holistische Hispanist de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

ARTIKEL 5 BIJZONDERE VOORWAARDEN ONLINE/OFFLINE PROGRAMMA’S

5.1 In de programma’s deelt Holistische Hispanist haar kennis, ervaring en tools om een succesvol leven in het (Spaanstalige) buitenland als expat te creëren. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het voorbereiden, maken en oefenen van het beschikbare leermateriaal. Het succes van jouw ervaring in het buitenland is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Holistische Hispanist kan niet garanderen dat jouw leven als expat een succes wordt en je je volledig thuis gaat voelen en nooit meer terug zult keren naar je thuisland. Wel zal Holistische Hispanist zich inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een succesvolle vliegende start te realiseren en staat Holistische Hispanist binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die Holistische Hispanist biedt is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op de website van Holistische Hispanist.

5.2 Het is niet mogelijk om deelname aan online of offline programma te annuleren in het geval Holistische Hispanist of een coach of trainer uit het team (ernstig) ziek wordt of komt te overlijden. Wij zullen altijd een passende coach of trainer vinden die het werk dan afrondt. Inschrijfgeld kan nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.

Materialen en licenties

5.3 Holistische Hispanist streeft ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar Holistische Hispanist kan dit niet garanderen. Als Holistische Hispanist de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal Holistische Hispanist je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Holistische Hispanist zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan Holistische Hispanist bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

5.4 Het kan zijn dat Holistische Hispanist tools of software van derden aanbeveelt. Holistische Hispanist is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze tools of software en is daarom ook niet aansprakelijk voor schade die is opgelopen als gevolg van het gebruik van deze tools of software. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plug-ins zijn van toepassing op het gebruik. Holistische Hispanist raadt je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen.

5.5 Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

ARTIKEL 6 BIJZONDERE VOORWAARDEN COACHING

6.1 De overeenkomst houdt voor Holistische Hispanist een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Holistische Hispanist zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

6.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan brengt Holistische Hispanist hiervoor kosten bij je in rekening.

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1 Holistische Hispanist is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

7.2 Voorts is Holistische Hispanist bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.3 Holistische Hispanist is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Holistische Hispanist na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

7.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over jouw vermogen beschikt, staat het Holistische Hispanist vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van Holistische Hispanist tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

7.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Holistische Hispanist op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Holistische Hispanist de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Holistische Hispanist haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 8 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 De prijzen van de programma’s staan op de website van holistischehispanist.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.

8.2 Betaling kan ineens of indien aangegeven in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

8.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan Holistische Hispanist te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op haar IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

8.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

8.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma ontzegd wordt, online sessies worden opgeschort.

8.6 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

8.7 Indien Holistische Hispanist maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering, ben je gehouden om aan Holistische Hispanist alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van Holistische Hispanist van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

8.8 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Holistische Hispanist te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

8.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van Holistische Hispanist automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Holistische Hispanist volledige betaling verlangen van jou.

8.10 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Holistische Hispanist reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

8.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Holistische Hispanist is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Holistische Hispanist daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Holistische Hispanist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Holistische Hispanist niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Holistische Hispanist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Holistische Hispanist haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Holistische Hispanist kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

9.4 Voor zover Holistische Hispanist ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Holistische Hispanist gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK HOLISTISCHE HISPANIST MATERIALEN

10.1 Op de teksten en materialen behorende bij de diensten van Holistische Hispanist bezit Holistische Hispanist de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Holistische Hispanist hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Holistische Hispanist hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

10.3 Bij overtreding van dit artikel ben je Holistische Hispanist een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

11.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Holistische Hispanist laten weten, door Holistische Hispanist een mail te sturen. Holistische Hispanist ontvangt dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Holistische Hispanist in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Holistische Hispanist niet in behandeling nemen.

11.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald onderdeel/na de constatering ervan aan Holistische Hispanist melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Holistische Hispanist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 Holistische Hispanist is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

12.3 Holistische Hispanist is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart Holistische Hispanist voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

12.4 Holistische Hispanist is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

12.5 Iedere aansprakelijkheid van Holistische Hispanist voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

12.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Holistische Hispanist voor die schade.

12.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Holistische Hispanist eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Holistische Hispanist in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

13.1 Jij en Holistische Hispanist zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jullie in het kader van jullie overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Indien Holistische Hispanist op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Holistische Hispanist zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Holistische Hispanist niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

13.3 Holistische Hispanist neem jouw privacy serieus en Holistische Hispanist gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Holistische Hispanist houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Holistische Hispanist verwerkt en met welk doel is te vinden in haar Privacyverklaring.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

14.2 Indien jullie er onderling niet uitkomen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de rechter te ‘s-Hertogenbosch.

14.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en Holistische Hispanist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

15.1 In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

15.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en Holistische Hispanist. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

15.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Jullie zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

15.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en Holistische Hispanist een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 15.3 overeenkomstig van toepassing.

15.5 Indien Holistische Hispanist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Holistische Hispanist in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

15.6 Holistische Hispanist is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Holistische Hispanist zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via holistischehispanist.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.